Ogólne zasady I warunki

OGÓLNE ZASADY I WARUNKI

Ostatnio zmieniony: 6 lipca 2022 r.

Ogólne warunki handlowe sklepu internetowego ma-laja © są sporządzone zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów (ZVPot/ Ur.l. RS, nr 20/1998 (25/1998 am.), Ur.l. RS, nr. 23/1999, 110/2002, 14/2003-UPB1, 51/2004, 98/2004-UPB2, 117/2004 Coll.US: U-I-218/04-8, 46/2006 Coll.US: U-I-218/04-31, 126/2007, 86/2009, 78/2011), ustawa o handlu elektronicznym (ZEP/Ur.l. RS, nr 57/2000, Ur.l. 30/2001-ZODPM-C, 25/2004, 73/2004-ZN-C, 98/2004-UPB1, 61/2006-ZEPT), Ustawy o ochronie danych osobowych (ZVOP-1/Ur.l.RS, nr 86/2004, Dziennik Urzędowy RS, nr 113/2005-ZInfP, 51/2007-ZUstS-A, 67/2007, 94/2007-UPB1) na podstawie zaleceń Izby Handlowo-Przemysłowej Słowenii, przepisów podlegających Inspekcji Rynku Republiki Słowenii oraz międzynarodowych kodeksów e-commerce.

Sklep internetowy ma-laja © prowadzony jest przez firmę ELEN d.o.o., świadczącą usługi w zakresie handlu elektronicznego (zwaną dalej „Usługodawcą”).

Ogólne warunki handlowe dotyczą funkcjonowania ma-laja ©, praw użytkownika oraz stosunków handlowych pomiędzy oferentem a klientem.

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI (STRESZCZENIE PRAWODAWSTWA)

Dostawca zobowiązuje się do stałego przekazywania zamawiającemu następujących informacji:
– tożsamość firmy (nazwa i siedziba firmy, numer rejestracyjny),
– dane kontaktowe umożliwiające szybką i sprawną komunikację z użytkownikiem (e-mail),
– zasadnicze cechy towarów lub usług (w tym usługi posprzedażne i gwarancje),
– dostępność przedmiotów (każdy przedmiot lub usługa oferowana na stronie internetowej powinna być dostępna w rozsądnym czasie),
– warunki dostawy towarów lub wykonania usługi (sposób, miejsce i czas dostawy),
– wszystkie ceny muszą być jasno i jednoznacznie określone oraz musi być wyraźnie pokazane, czy zawierają już podatki i koszty transportu,
– sposób zapłaty i dostawy,
– termin ważności oferty,
– termin, w którym można jeszcze odstąpić od umowy oraz warunki odstąpienia; ponadto czy i ile kosztuje kupującego odstąpienie od umowy,

– że będzie przechowywał tekst umowy, który będzie dostępny dla kupującego na jego żądanie,

– wyjaśnienie procedury składania skarg, w tym pełne dane osoby kontaktowej lub działu obsługi klienta.

OFERTA TOWAROWA

Artykuły na ma-laja © są często aktualizowane i znajdują się w magazynie. W przypadku, gdy zabraknie ich w magazynie, jest to również wyraźnie zaznaczone.

METODY PŁATNOŚCI

Usługodawca oferuje następujące metody płatności:
– gotówką przy odbiorze,
– przez PayPal oraz karty kredytowe (Eurocard/Mastercard, Visa, Discover, American Express) obsługiwane przez PayPal.

*W przypadku zamówień indywidualnych zastrzegamy sobie prawo do żądania zapłaty przelewem na konto realizującego – ELEN d.o.o. (zgodnie z ofertą/fakturą).

Dostawca wystawia klientowi fakturę na trwałym nośniku, zawierającą wyszczególnione opłaty oraz instrukcje dotyczące sposobu odstąpienia od zakupu i zwrotu rzeczy, jeśli jest to konieczne i możliwe. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności informacji na fakturze i poinformowania Sprzedawcy o ewentualnych błędach w ciągu ośmiu dni od jej otrzymania. Nie będziemy uwzględniać późniejszych zastrzeżeń co do prawidłowości faktur.

CENY

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Ceny są ważne w chwili składania zamówienia i nie mają z góry ustalonej ważności. Ceny są ważne w przypadku płatności wskazanymi sposobami płatności, na wskazanych warunkach.

Pomimo naszych najlepszych starań, aby zapewnić najbardziej aktualne i dokładne informacje, możliwe jest, że cena może być nieprawidłowa. W takim przypadku lub w przypadku zmiany ceny przedmiotu w trakcie realizacji zamówienia, Usługodawca umożliwi Nabywcy odstąpienie od zakupu, a Dostawca zaproponuje Nabywcy rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony.

Umowa kupna pomiędzy Usługodawcą a Kupującym zostaje zawarta w momencie potwierdzenia zamówienia przez Usługodawcę (Kupujący otrzymuje e-mail ze statusem „Zamówienie potwierdzone”). Od tego momentu wszystkie ceny i inne warunki są stałe i obowiązują zarówno Usługodawcę, jak i Kupującego.

Rabaty, kody promocyjne itp. nie podlegają kumulacji.

KOD PROMOCYJNY

Kod promocyjny zapewnia różne korzyści przy zakupie i jest ograniczony czasowo. Aktywny kod promocyjny można uzyskać na pierwszej stronie przekazu reklamowego, na stronie każdego działu, poprzez newslettery, pocztę tradycyjną lub inne media.

Jak wykorzystać kod promocyjny?

Kod promocyjny to słowo, które zalogowany użytkownik wpisuje w 1. kroku zakupu online – w koszyku. Po kliknięciu na „Wpisz kod promocyjny, jeśli go posiadasz”. Zniżka lub korzyść zostanie zastosowana natychmiast po jej uzyskaniu.

E-NEWS

Użytkownik wyraża zgodę na to, że poprzez zapisanie się do e-newslettera będzie co jakiś czas informowany o nowościach, nowych ofertach i akcjach promocyjnych. Usługodawca zobowiązuje się do niewykorzystywania i nieujawniania w jakikolwiek sposób adresu e-mail Użytkownika osobom trzecim. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera.

ZASADY LOSOWANIA NAGRÓD

Definicje

Organizatorem losowania nagród jest ma-laja ©, reprezentowana w Słowenii przez ELEN d.o.o., Slomškova ulica 25, 9000 Murska Sobota, Slovenia. Uczestnikiem losowania nagród jest osoba fizyczna, która bierze udział w losowaniach nagród.

Laureaci nagród są określani przez funkcję losowego wyboru komputerowego lub przez jury Organizatora.

Uprawnienie do udziału w losowaniu nagród (oraz innych nagród w postaci produktów lub kuponów)

Uczestnikami losowania nagród są osoby fizyczne, które są obywatelami Republiki Słowenii. W losowaniu nagród nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez organizatora losowania oraz osoby zatrudnione przez inne podmioty prawne związane z losowaniem nagród. Osoby prawne nie mogą być uczestnikiem losowania nagród. Osoby, które nie zaakceptują zasad losowania nagród nie mogą brać udziału w losowaniu nagród. Uznaje się, że poprzez przystąpienie do losowania nagród uczestnik akceptuje zasady losowania nagród.

Udział w losowaniu nagród nie wymaga zakupu usług lub produktów u organizatora losowania.

Elektroniczne losowanie nagród

W losowaniu nagród mogą brać udział wszyscy uczestnicy losowania. Uczestnik może wziąć udział w losowaniu nagród tylko raz, chyba że w poszczególnych losowaniach nagród zaznaczono inaczej. Wynik losowania jest ostateczny. Nie ma możliwości odwołania się. Zwycięzca zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną lub zwykłą o otrzymaniu i sposobie odbioru nagrody.

Obowiązki zwycięzcy losowania

Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę ani na żaden inny przedmiot. Zwycięzca zobowiązany jest przekazać organizatorowi losowania swoje dane osobowe – imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu i numer identyfikacji podatkowej – w formie pisemnej (e-mail), wszystkie w ciągu dwóch dni od powiadomienia o wygranej.

Zapłata wszelkich podatków od nagród (w tym podatku VAT) leży po stronie Organizatora.

Organizator prześle laureatom nagród pokwitowanie zgodnie z ustawą o podatku dochodowym oraz przepisami dotyczącymi dostarczania informacji o podatku dochodowym. Laureat nagrody zobowiązany jest do zadeklarowania wartości nagrody w swoim zeznaniu podatkowym. Laureat nagrody zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia o przyjęciu nagrody przy odbiorze nagrody. Promotor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek podatki, które mogą powstać w związku z innymi nagrodami. Jeżeli Zwycięzca Nagrody nie spełni wszystkich zobowiązań, uznaje się, że nie przyjął on Nagrody, a Organizator jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Zwycięzcy Nagrody w ramach niniejszego Losowania Nagrody i jest uprawniony do dysponowania Nagrodą w jakimkolwiek innym celu. Nagrody są niezbywalne.

Jeżeli organizator losowania nagród w ciągu trzech (3) dni roboczych od momentu przesłania przez zwycięzcę powiadomienia, że ​​został wylosowany, z jakiegokolwiek powodu (np. zwycięzca oświadcza, że ​​nie chce przyjąć nagrody, adres lub adres e-mail jest niepełny lub niepoprawny itp.) nie otrzymuje wszystkich niezbędnych informacji i oświadczenia, że ​​chce odebrać nagrodę, uważa się, że zwycięzca nie chce odebrać nagrody i tym samym organizator jest wolny od wszelkich zobowiązań w stosunku do zwycięzcy tego losowania i nabywa prawo do dysponowania nagrodą w jakimkolwiek innym celu.

Ochrona danych osobowych

Organizator losowania nagród chroni wszelkie dane osobowe uzyskane od uczestników w związku z losowaniem nagród zgodnie z przepisami regulującymi ochronę danych osobowych. Organizator może wykorzystywać dane osobowe uzyskane od uczestników wyłącznie do celów, dla których zostały one uzyskane. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Organizatora powiadomień dotyczących oferty Organizatora. Uczestnik lub jego opiekun lub przedstawiciel ustawowy może w każdej chwili wycofać zgodę na wykorzystanie danych osobowych uzyskanych w losowaniu nagród do celów marketingu bezpośredniego. Organizator losowania zastrzega sobie prawo do zorganizowania losowania nagród jako wydarzenia publicznego. Biorąc udział w losowaniu nagród, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu w materiałach audio, foto i wideo organizatora losowania nagród. Uczestnik upoważnia organizatora losowania nagród do opublikowania jego danych osobowych w środkach masowego przekazu oraz w Internecie w celu poinformowania go o wynikach losowania nagród lub odebrania nagrody.

Publikacja regulaminu losowania nagród

Przesyłając swoje dane poprzez formularz zgłoszeniowy na tej stronie, uczestnicy potwierdzają, że są świadomi zasad i zobowiązują się do przestrzegania zasad losowania nagród. W przypadku jakichkolwiek sporów lub niejasności, niniejszy regulamin ma pierwszeństwo przed wszelkimi innymi publikacjami, czy to w formie drukowanej, elektronicznej czy jakiejkolwiek innej.

PROCEDURA ZAKUPU

1) Zamówienie przyjęte

Po złożeniu zamówienia kupujący otrzymuje powiadomienie mailowe o przyjęciu zamówienia. Kupujący ma zawsze dostęp do kompleksowej informacji o statusie i treści zamówienia na stronie internetowej Usługodawcy.

2) Zamówienie potwierdzone

Usługodawca przegląda zamówienie, sprawdza możliwość dostarczenia zamówionych przedmiotów i potwierdza lub odrzuca zamówienie z podaniem przyczyny. Usługodawca może zadzwonić do Kupującego na numer telefonu kontaktowego Kupującego w celu weryfikacji informacji lub zapewnienia prawidłowości dostawy. W przypadku dostarczania towarów, których usługodawca nie ma na stanie we własnym magazynie, usługodawca jest związany wyłącznie dostawą przez dostawcę usługodawcy i czasem, w którym dostawca usługodawcy może dostarczyć towary do usługodawcy. Usługodawca będzie na bieżąco informował Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej o aktualnych informacjach dotyczących dostawy Towarów. Jeżeli czas dostawy jest bardzo długi i Kupujący nie chce czekać, może powiadomić o tym Usługodawcę, który usunie dany artykuł z zamówienia i zwróci Kupującemu wszelkie zapłacone już pieniądze oraz, według uznania Kupującego, dostarczy pozostałe artykuły z zamówienia lub anuluje całe zamówienie. Jeżeli Dostawca nie potwierdzi Usługodawcy możliwości dostawy zamówionych przedmiotów w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia zamówienia, Usługodawca może odrzucić zamówienie Kupującego z powodu braku dostępności towaru. Zamówienie Kupującego traci ważność z dniem odrzucenia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z dłuższych terminów dostaw lub z niedostarczenia towarów, których Usługodawca nie posiada we własnym magazynie.

BONY UPOMINKOWE

Te ogólne zasady kart podarunkowej regulują i definiują podstawowe warunki i wszystkie sprawy dotyczące korzystania z karty podarunkowej od momentu jej zakupu do wykorzystania.

Indywidualne wyrażenia w ogólnych zasadach mają następujące znaczenie:

 • Sprzedawca to firma ELEN d.o.o., Slomškova ulica 25, 9000 Murska Sobota, Slovenia
 • Karta podarunkowa to dokument wystawiony przez sprzedawcę za cenę, z unikatowymi danymi identyfikującymi i specjalnymi elementami zabezpieczającymi, które udowadniają ich autentyczność. Karty podarunkowe są kartami posiadającymi wyznaczoną wartość pieniężną w danej walucie.
 • Prawowity właściciel to nabywca karty podarunkowej.
 • Wykorzystanie karty podarunkowej to czynność prawna, podczas której prawowity właściciel wykorzystuje swoje prawo wynikające z karty podarunkowej od sprzedawcy. Wykorzystanie karty podarunkowej dzieje się, kiedy sprzedawca weryfikuje jej autentyczność i akceptuje otrzymanie karty podarunkowej od prawowitego właściciela.
 • Miejsce sprzedaży to strona internetowa sklepu online z możliwymi do zakupienia kartami podarunkowymi.

Karty podarunkowe są możliwe do zakupienia w miejscu sprzedaży sprzedawcy zgodnie z warunkami opublikowanymi na stronie internetowej sprzedawcy: https://ma-laja.pl/ogolne-zasady-i-warunki/.

Kupujący ma prawo do zniżki przy pierwszym zakupie. Z tym zakupem, jako dodatek do zakupu, dodatkowym produktem jest karta podarunkowa, której cena jest równoważna z wartością zniżki, którą klient otrzymuje na dany produkt.

Kartę podarunkową można otrzymać przy zakupach powyżej 460 zł  i zgodnie z ogólnymi warunkami, które miały prawomocność w czasie zakupu karty.

Termin wykorzystania karty podarunkowej jest oznaczona na karcie podarunkowej i nie może być przedłużony. Po przeterminowaniu się karty podarunkowej, jej wartość wygasa.

Obowiązki sprzedawcy wynikające z ogólnych zasad i dotyczących ustaw dotyczących prawowitego właściciela karty podarunkowej następują w momencie, kiedy uprawniony właściciel dokona zakupu w miejscu sprzedaży, to znaczy opłaci konkretną wartość karty podarunkowej, i pozostają prawomocne aż karta podarunkowa zostanie wykorzystana lub przeterminuje się.

Prawowity właściciel może korzystać z praw wynikających z karty podarunkowej poprzez wprowadzenie danych identyfikujących, które znajdują się na każdej karcie, do formularza znajdującego się na stronie w miejscu sprzedaży (oznaczonym na karcie) pod warunkiem, że karta nie jest nieważna, nie została wykorzystana, zgubiona lub skradziona.

Podczas korzystania z praw w poprzednim paragrafie, sprzedawca nie sprawdzi prawowitości materiału z uwagi na założenie, że osoba wprowadzające kartę podarunkową jest również prawowitym właścicielem.

Prawowity właściciel ma obowiązek zatrzymać dowód zakupu karty podarunkowej i ma obowiązek bezpiecznego przechowywania rzeczonego dowodu i karty lub kart podarunkowych. aby zapobiec ich zagubieniu lub kradzieży najlepiej jak jest to możliwe.

Karty podarunkowe są wydawane na imię kupującego, nie można zmieniać danych na karcie i nie mogą być wymienione na żadną inną walutę.

Wartości kart podarunkowych nie są zliczane przy ich wykorzystaniu.

Okres ważności karty podarunkowej jest określony w warunkach użytkowania ważnych w czasie wydania karty i oznaczonej na karcie. W tym czasie zaleca się wykorzystać kartę podarunkową. Wszelkie prawa i zarzuty wynikające z karty podarunkowej, przestają być prawomocne, kiedy limity czasu wyznaczone przez Kodeks Zobowiązań (Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii nr 83/2001 z późniejszymi zmianami), lub zgodnie z ogólnymi zasadami działalności sprzedawcy.

Prawowity właściciel może wykorzystać kartę podarunkową poprzez wykorzystanie jej jako płatność za zakup dóbr.

Karta podarunkowa może zostać wykorzystana za całą kwotę i nie może być wymieniona na pieniądze. Jeśli wartość danych dóbr jest wyższa lub prawowity właściciel życzy sobie dołożyć dodatkowe produkty nieuwzględnione przez kartę podarunkową, prawowity właściciel może dopłacić wartość różnicy sprzedawcy.

Jeśli prawowity właściciel wykorzysta kartę na zakup dóbr, których wartość jest niższa niż wartość karty, różnica wartości przepada.

Karta podarunkowa nie może zostać wykorzystana do zakupu innej karty podarunkowej lub innych kart podarunkowych.

Sprzedawca nie uznaje podmiotów świadczących usługi pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich za właściwe dla stosunku opartego na niniejszych ogólnych warunkach w celu rozwiązania sporu konsumenckiego, który Kupujący mógł wytoczyć na podstawie przepisów o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Wszelkie spory będą rozstrzygane polubownie pomiędzy wystawcą a posiadaczem bonu podarunkowego. W przypadku niepowodzenia odpowiedni sąd przejmie jurysdykcję.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do poprawienia ogólnych zasad w każdym momencie. Obowiązek powiadomienia o poprawkach jest wypełniany poprzez opublikowania ogólnych warunków odpowiednio na stronie internetowej: https://ma-laja.pl/ogolne-zasady-i-warunki/. Poprawka do ogólnych warunków wchodzi w życie wraz z datą publikacji na stronie internetowej, ale będzie dotyczyła od 15 dnia po publikacji, jeśli nie zostanie stwierdzone inaczej poprzez odpowiednie regulacje.

Jeśli karta podarunkowa zostanie skradziona, zagubiona lub zniszczona, właściciel nie jest uprawniony do żadnej formy rekompensaty, ani zwrotu kosztów. Tylko warunki i regulaminy usługi sprzedawcy dotyczą wykonania usługi. Wykonanie usługi jest uregulowane poprzez odpowiadające regulaminy obszaru sprzedawcy i poprzez ogólne warunki sprzedawcy. Jeśli sprzedawca odmawia dostarczenia usługi na podstawie wymienionych warunków lub ze względu na niezgodność z zasadami lub obowiązkami kontraktowymi, nie oznacza to dyskryminacji.

Poprzez zaakceptowanie tych warunków, kupujący zgadza się na ogólne warunki i regulaminy wykorzystywania karty podarunkowej i prawa i obowiązki wynikające z tego stosunku umownego.

Towary wysłane

Usługodawca przygotuje i wyśle Towar w uzgodnionym terminie i powiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną. W wyżej wymienionej wiadomości e-mail Usługodawca poinformuje również Kupującego o zasadach odstąpienia od umowy, gdzie Kupujący może się skontaktować w przypadku opóźnienia w dostawie oraz gdzie Kupujący może się skontaktować w przypadku reklamacji.

W przypadku, gdy Kupujący zdecyduje się na anulowanie zamówienia, musi nas o tym niezwłocznie poinformować za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected]. Jeśli zdarzy się, że zamówienie zostało już wysłane, Kupujący odmówi przyjęcia przesyłki do serwisu dostawczego. W przypadku odbioru osobistego (gdy towar jest gotowy do odbioru), Kupujący zgłasza chęć anulowania zamówienia również za pośrednictwem ww. poczty elektronicznej.

W przypadku, gdy Kupujący, identyfikowany za pomocą numeru telefonu lub adresu e-mail, nie zrealizuje zamówienia w Serwisie, Usługodawca może ostrzec Kupującego o niekompletnym procesie zakupu za pomocą wiadomości SMS lub e-mail i zaprosić Kupującego do dokończenia zakupu lub/i wylogowania się z Serwisu.” 

ZAKUP PRZEZ OSOBY PRAWNE

Procedura zakupu dla osób prawnych jest dokładnie taka sama jak dla osób fizycznych, z tą różnicą, że przy wpisywaniu danych kontaktowych w polu „Firma” wpisujemy nazwę firmy oraz podajemy numer podatkowy firmy. W rubryce adres wpisz siedzibę firmy. Jeśli chcesz wystawić fakturę na firmę, akceptujesz warunki obowiązujące dla firm. Zasadnicza różnica polega na możliwości odstąpienia od umowy: umożliwiamy firmom, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i innym podmiotom prawnym zwrot przesyłek z towarami na warunkach gwarancji. Powyższe organizacje nie mają możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru bez konieczności podawania przyczyny swojej decyzji, tak jak ma to miejsce w przypadku konsumentów (osób fizycznych). Każdy zwrot będzie traktowany indywidualnie i postaramy się spełnić kryteria dostawcy. Jeżeli przysługuje Ci prawo do zwrotu towaru, możesz skorzystać z wymiany na inny, wybrany przez Ciebie przedmiot (taki sam lub tańszy), niestetY zwrot ceny zakupu nie jest możliwy.

Metody płatności dla osób prawnych

Sklep internetowy ma-laja © oferuje następujące metody płatności dla osób prawnych:

– gotówka przy odbiorze za pośrednictwem serwisu dostawczego GLS Polska,
– przez PayPal oraz za pomocą kart kredytowych (Eurocard/Mastercard, Visa, Discover, American Express) wspomaganych przez PayPal.

*W przypadku zamówień indywidualnych zastrzegamy sobie prawo do żądania zapłaty przelewem na konto zarządcy ELEN d.o.o. (zgodnie z ofertą/fakturą, gdzie nadal obowiązuje cena online).

FAKTUROWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Z UE

W sklepie internetowym ma-laja ©, reprezentowanym w Słowenii przez firmę ELEN d.o.o., umożliwiamy również dokonywanie zakupów firmom, które są zarejestrowane na terenie Unii Europejskiej i również podlegają opodatkowaniu.

Dla osób, które chcą mieć fakturę wystawioną na firmę za granicą, umożliwiamy odbiór towaru tylko z płatnością z góry. Podczas składania zamówienia online należy zaznaczyć, że towar po osobistym odbiorze będzie podróżował poza Republikę Słowenii. Nie są możliwe późniejsze korekty faktur. W momencie odbioru należy również wypełnić i podpisać oświadczenie o przeniesieniu towarów do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument (powyższe dotyczy wyłącznie osób fizycznych, które nabywają towary w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą) ma prawo w terminie 14 dni od otrzymania towaru poinformować firmę (na maila kontaktowego [email protected]) o tym, że odstępuje od umowy, bez konieczności podawania przyczyny swojej decyzji.

W przypadku odstąpienia od umowy firma niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca otrzymane płatności.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować firmę (na kontaktowy adres e-mail [email protected]) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy (na przykład w piśmie wysłanym pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną) w drodze jednoznacznego oświadczenia. W tym celu konsument może opcjonalnie skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Link do formularza odstąpienia od umowy znajduje się tutaj:

Aby okres odstąpienia od umowy był przestrzegany, wystarczy, aby powiadomienie dotyczące wykonania prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zostało wysłane przed upływem okresu odstąpienia od tej umowy. Skutki odstąpienia od umowy Jeżeli konsument odstąpi od niniejszej umowy, Usługodawca zwróci mu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru rodzaju dostawy innego niż najbardziej opłacalna standardowa forma dostawy oferowana przez Usługodawcę), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy. Taki zwrot zostanie dokonany przez Usługodawcę przy użyciu tego samego środka płatniczego, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej, i w każdym przypadku nie będzie wiązał się z żadnymi kosztami dla konsumenta. Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru lub do czasu przesłania przez konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Termin ten zaczyna biec po upływie jednego dnia od daty odbioru. Jedynym kosztem, jaki ponosi konsument w związku z odstąpieniem od umowy, jest koszt spedycji (wysyłki) towaru, który naliczany jest według cennika firmy kurierskiej. Towar musi zostać zwrócony przedsiębiorcy w ciągu 30 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli konsument zaczął już korzystać z towaru lub usunął etykietę zabezpieczającą, to niestety nie ma już możliwości odstąpienia od umowy.

Otrzymany towar należy zwrócić w stanie nieuszkodzonym i w takiej samej ilości, chyba że towar został zniszczony, uszkodzony, zagubiony lub zmniejszony ilościowo, bez winy konsumenta. Producent towaru przepisuje również oryginalne opakowanie towaru (zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie konsumentów). Ponieważ opakowanie jest integralną częścią produktu, musi być również dostarczone w takim stanie, w jakim było w momencie otrzymania produktu (tj. nieuszkodzone i niezmienione ilościowo).

W przypadku odstąpienia od umowy, w którym wykorzystano kod promocyjny, środki te są uwzględniane jako rabat i nie podlegają zwrotowi (zwracana jest zapłacona kwota), W przypadku wykorzystania bonu podarunkowego ma-laja ©; jest on uwzględniany jako środek płatniczy, a zapłacona kwota jest zwracana na TRR klienta (konto transakcyjne podane w wiadomości o odstąpieniu od umowy) w momencie odstąpienia od umowy (zwracany jest TRR klienta).

Zwroty będą dokonywane tak szybko, jak to możliwe, ale najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o rezygnacji. W celu zapewnienia pewności, dokładności i terminowości zwrotu oraz zapewnienia ewidencji płatności, zwrot następuje wyłącznie poprzez uznanie konta transakcyjnego Kupującego. Zwroty nie mogą być dokonywane w gotówce! Zwrot Usługodawcy otrzymanego towaru w terminie odstąpienia od umowy uważa się za poinformowanie o odstąpieniu od Umowy.

W wyjątkowych przypadkach, gdy towar nie zostanie zwrócony zgodnie z przepisami ustawy o ochronie konsumentów, możemy zaproponować konsumentowi odkupienie towaru za odpowiednim wynagrodzeniem, które zostanie uzgodnione na piśmie w momencie zwrotu. Odkupienie po obniżonej wartości zostanie uwzględnione po potwierdzeniu przez konsumenta drogą mailową. Konsument korzysta z tego wykupu tylko przy zamówieniu innego przedmiotu o równej lub wyższej wartości.

Odstąpienie konsumenta od umowy dotyczącej przedmiotów wchodzących w skład zestawu

Jeżeli konsument zdecyduje się na odstąpienie od umowy w odniesieniu do jednej z rzeczy składających się na zestaw, może żądać zwrotu pieniędzy lub wymiany na inną rzecz. Konsument może zwrócić lub wymienić jeden lub więcej elementów zestawu. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej rzeczy w zestawie, konsument otrzymuje zwrot środków na swój rachunek bankowy w wysokości środków zapłaconych za zwracaną rzecz. Przy wymianie na inny przedmiot konsument musi uważać, aby szukając alternatywy wybrać przedmiot, którego cena online jest równa lub wyższa niż cena online przedmiotu, który zwraca do wymiany. Tym samym może dojść do zmiany wartości i ceny. Jeśli wartość wybranego nowego przedmiotu jest większa niż wartość zwracanego przedmiotu, różnica nie zostanie zwrócona, a wymiana zostanie dokonana zgodnie z polityką odstąpienia od umowy dla przedmiotów w zestawie.

Brak prawa do odstąpienia od umowy i utrata prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w następujących przypadkach lub umowach: (chyba że strony z góry ustaliły inaczej):

 1. towary lub usługi, których cena zależy od wahań na rynkach, na które przedsiębiorstwo nie ma wpływu, a które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy;
  2. towary, które są wykonane według dokładnych instrukcji konsumenta i dostosowane do jego osobistych potrzeb;
  3. towary, które się psują lub które szybko osiągają koniec okresu użytkowania;
  4. świadczenie usługi, jeżeli umowa jest w pełni wykonywana przez przedsiębiorcę, a świadczenie usługi zostało rozpoczęte za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta i przy założeniu, że konsument traci prawo odstąpienia od umowy, gdy umowa jest w pełni wykonywana przez przedsiębiorcę;
  5. dostarczanie zapieczętowanych kaset audio lub wideo oraz programów komputerowych, pod warunkiem że konsument otworzył pieczęć zabezpieczającą po dostarczeniu;
  6. dostawa gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę na dostawę takich publikacji;
  7. dostarczanie zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, pod warunkiem że konsument otworzył pieczęć po dostarczeniu;
  8. dostawa towarów, które ze względu na swój charakter są nierozerwalnie związane z innymi przedmiotami;
  9. dostawa napojów alkoholowych, których cena jest uzgodniona w momencie zawierania umowy sprzedaży i które mogą być dostarczone po upływie 30 dni, ale których rzeczywista wartość zależy od wahań rynkowych niezależnych od przedsiębiorcy.

GWARANCJA

Jeśli nie ma informacji o gwarancji, przedmiot nie ma gwarancji lub informacja nie jest w tej chwili znana. W tym drugim przypadku kupujący może skontaktować się z dostawcą, który udzieli aktualnych informacji.

WADA TWÓRCZA

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady materiałowe

Sprzedawca musi dostarczyć konsumentowi towar zgodnie z umową i odpowiada za istotne wady swojego świadczenia.

Kiedy wada jest istotna? W szczególności, gdy:

– towary nie mają cech niezbędnych do tego, aby mogły być normalnie używane
– kupujący otrzymuje przedmiot, który nie odpowiada modelowi, z wyjątkiem modeli wystawionych w celach informacyjnych.

Jak sprawdzana jest przydatność przedmiotu?

Jest on sprawdzany w porównaniu z innymi, bezusterkowymi artykułami tego samego typu, a także z deklaracjami producenta lub oznaczeniami na samym artykule.

W jaki sposób ustala się wadę istotną?

Kupujący musi powiadomić nas o każdej wadzie materialnej wraz ze szczegółowym opisem wady i na własny koszt w ustawowym terminie. Kupujący powinien jednocześnie dać nam możliwość sprawdzenia towaru.

W jakich przypadkach i w jaki sposób należy dochodzić roszczeń z tytułu wady fizycznej?

W przypadkach, gdy towar nie jest objęty gwarancją. Należy się go domagać w ustawowym terminie. Prawo do reklamacji wad materiałowych reguluje bardziej szczegółowo ustawa o ochronie konsumentów:

Konsument może skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów o wadach istotnych, jeżeli zawiadomi sprzedawcę o wadzie w terminie dwóch miesięcy od dnia jej wykrycia.

Konsument musi szczegółowo opisać wadę w zawiadomieniu i dać sprzedawcy możliwość sprawdzenia rzeczy.

Konsument może zawiadomić o wadzie sprzedawcę osobiście, za pokwitowaniem od sprzedawcy, lub wysyłając je do sklepu, w którym towar został zakupiony, lub do przedstawiciela sprzedawcy, z którym konsument zawarł umowę.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady materiałowe towarów, które ujawnią się po upływie dwóch lat od dostawy towarów.

PRZEDMIOTY ZWRACANE

Zwracane przedmioty to przedmioty zakupione w sklepie internetowym (ma-laja ©, reprezentowanym w Słowenii przez ELEN d.o.o.), które zostały zwrócone i posiadają wady (uszkodzone opakowanie, zadrapania itp.). Przedmioty zakwalifikowane jako „Zwracane przedmioty” nie mogą zostać zwrócone i wymienione na identyczny, nowy przedmiot bez dodatkowych opłat, ale mogą zostać wymienione na identyczny lub inny przedmiot o tej samej wartości (lub z opłatą za różnicę).

WYSYŁKA

Usługodawca dostarcza towary lub usługi w uzgodnionym terminie. Partnerem umownym w zakresie dostawy jest GLS Polska, jednak oferent zastrzega sobie prawo do wyboru innej usługi dostawy, jeśli umożliwi to sprawniejszą realizację zamówienia.

Usługodawca wysyła wszystkie pozycje w ciągu 3-7 dni roboczych, chyba że ustalono inaczej.

Koszt dostawy to 16zł. W przypadku płatności za pobraniem należy uiścić dodatkową kwotę w wysokości 9 zł. Koszt ten jest do uniknięcia, jeśli płacisz kartą kredytową.

Zakupiony towar wysyłamy tylko do krajów Unii Europejskiej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dostawca stosuje odpowiednie środki technologiczne i organizacyjne w celu ochrony przekazywania i przechowywania danych osobowych i płatności.

Firma PayPal jest odpowiedzialna za bezpieczne autoryzacje i transakcje kartą kredytową, ponieważ płatności PayPal i zakupy kartą kredytową są przetwarzane przez firmę PayPal. W przypadku płatności za pomocą PayPal, użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową PayPal w celu dokonania płatności. Autoryzacja kart kredytowych odbywa się w czasie rzeczywistym z natychmiastową weryfikacją danych z bankami. Dane karty nie są przechowywane na serwerze dostawcy.

Dane osobowe naszych użytkowników to jeden z obszarów, do których przywiązujemy najwyższą wagę i uwagę.

Operator sklepu internetowego ma-laja.pl – ELEN d.o.o. , zobowiązany jest do ochrony danych osobowych swoich użytkowników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Na potrzeby swojej działalności ma-laja.pl zbiera następujące dane o użytkownikach:
– imię i nazwisko,
– adres i miejsce zamieszkania,
– adres e-mail (nazwa użytkownika),
– numer telefonu kontaktowego,
– hasło w formie zaszyfrowanej,
– oraz inne informacje, które użytkownicy wprowadzają w formularzach na stronie ma-laja.pl

Mają Państwo prawo do otrzymania bezpłatnej informacji o danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat, jak również prawo do usunięcia tych danych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące usuwania, przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected] lub wyślij nam zapytanie pocztą.

Powiadomienia o statusie zamówienia: zastrzegamy sobie prawo do powiadomienia Cię za pomocą wiadomości tekstowej na podany przez Ciebie numer telefonu, gdy Twoje zamówienie zostanie wysłane oraz gdy przedmioty nie zostaną odebrane w ciągu 5 dni. Jeżeli przedmioty nie zostaną odebrane przez okres dłuższy niż 5 dni, zastrzegamy sobie prawo do zadzwonienia na podany numer telefonu w celu przypomnienia o konieczności odbioru przedmiotów.

Powiadomienia: po zapisaniu się na powiadomienia, Twoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail będą wykorzystywane w celach reklamowych za Twoją zgodą do momentu rezygnacji z powiadomień. Zapisanie się do otrzymywania powiadomień jest możliwe tylko wtedy, gdy w momencie składania zamówienia zostanie zaznaczone specjalne pole umożliwiające rezygnację. Powiadomienia można otrzymywać pocztą elektroniczną, SMS-em lub telefonicznie.

Jeżeli podasz swój adres e-mail na Facebooku lub w formularzu na pierwszej stronie ma-laja.pl, za pośrednictwem którego uzyskasz kupon rabatowy na swoje zamówienie, będziemy przechowywać Twój adres e-mail w celu informowania Cię o specjalnych korzyściach i promocjach sklepu internetowego ma-laja.pl. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji, wysyłając wiadomość na adres [email protected] lub klikając link „Unsubscribe” znajdujący się na dole promocyjnych wiadomości e-mail.

Aby zrezygnować z otrzymywania okazjonalnych, promocyjnych wiadomości SMS, odpowiedz na otrzymaną wiadomość SMS tekstem „Unsubscribe”, a Twój numer telefonu zostanie usunięty z bazy odbiorców wiadomości.

Nie odpowiadamy za dokładność informacji wprowadzanych przez użytkowników.

Dla celów bezpieczeństwa zbieramy również adresy IP, z których użytkownicy uzyskują dostęp do strony. Każdemu użytkownikowi na początku wizyty przypisywany jest sesyjny plik cookie, który służy do identyfikacji i śledzenia jego koszyka zakupów. ma-laja.pl może również przechowywać na komputerze użytkownika pewne trwałe pliki cookie, takie jak: numer identyfikacyjny użytkownika w formie zaszyfrowanej (w celu identyfikacji użytkownika przy kolejnej wizycie), oceny produktów (aby poinformować użytkownika, które produkty zostały już ocenione) oraz pliki cookie Google Analytics (w celu analizy wizyt na stronie internetowej).

Wszystkie wyżej wymienione dane, z wyjątkiem plików cookies, są trwale przechowywane na serwerze ma-laja.pl. Cookies sesyjne są przechowywane w pamięci serwera tylko na czas wizyty i są usuwane po godzinie bezczynności, natomiast cookies trwałe są przechowywane na komputerze odwiedzającego.

Administrator ma-laja.pl może wykorzystywać dane w zanonimizowanej, zagregowanej formie do celów analizy statystycznej.

Zarządzający sklepem internetowym ma-laja.pl w żadnym wypadku nie przekaże danych użytkownika osobom nieuprawnionym. Firmie kurierskiej powierzymy jedynie dane użytkownika niezbędne do realizacji dostawy. Kontaktujemy się z użytkownikiem za pomocą środków komunikacji na odległość tylko wtedy, gdy użytkownik nie wyrazi na to wyraźnego sprzeciwu.

Dane gromadzone i przetwarzane przez ma-laja.pl będą ujawniane tylko wtedy, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne dla postępowania przed sądami lub innymi organami publicznymi oraz dla ochrony i realizacji uzasadnionych interesów ma-laja.pl. Zobowiązujemy się do ochrony poufności danych osobowych oraz prywatności użytkowników portalu internetowego ma-laja.pl

Zbierającym dane osobowe jest firma ELEN d.o.o., Slomškova ulica 25, 9000 Murska Sobota, Slovenia. Zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji usług oferowanych przez Operatora. Podejmie wszelkie niezbędne środki, aby chronić je przed wszelkimi naruszeniami i nadużyciami. Administrator zbiera, zarządza, przetwarza i przechowuje dane Użytkownika w celu świadczenia usług.

ELEN d.o.o. przechowuje bezterminowo następujące dane zarejestrowanych członków ma-laja.pl: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres podstawowy i adres dostawy, kraj zamieszkania, czas i data rejestracji, inne dane dobrowolnie wprowadzone przez użytkownika w formularzach w sklepie internetowym; inne dane dobrowolnie dodane przez użytkownika w późniejszym czasie w jego profilu. ELEN d.o.o. wykorzystuje powyższe dane osobowe w celu realizacji zamówienia (wysyłanie materiałów informacyjnych, ofert, faktur) oraz innej niezbędnej komunikacji z użytkownikiem. W żadnym wypadku dane użytkownika nie będą przekazywane osobom nieuprawnionym.

Użytkownik jest również odpowiedzialny za ochronę swoich danych osobowych poprzez zapewnienie bezpieczeństwa adresu e-mail, nazwy użytkownika i hasła oraz poprzez stosowanie odpowiedniego oprogramowania (antywirusowego) do ochrony swojego komputera.

Zarejestrowani użytkownicy mogą w każdej chwili zaprzestać korzystania ze Sklepu Internetowego oraz mogą anulować swoją rejestrację. Mogą to zrobić, powiadamiając o wykreśleniu ich z rejestru w formie pisemnego oświadczenia.

Zebrane dane są przetwarzane przez ELEN d.o.o. do czasu wycofania zgody przez osobę. Pisemne odwołanie można wysłać na adres [email protected]. Niezależnie od odwołania, ELEN d.o.o. będzie wykorzystywać dane do realizacji zobowiązań umownych.

Usługodawca zobowiązuje się do trwałego zabezpieczenia wszystkich danych osobowych Użytkownika. Usługodawca przechowuje bezterminowo adresy IP wszystkich odwiedzających ma-laja ©, a w przypadku zarejestrowanych członków: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres główny i adres dostawy, kraj zamieszkania, czas i datę rejestracji oraz archiwum komunikacji z Usługodawcą. Usługodawca będzie wykorzystywał dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zamówienia (przesłania materiałów informacyjnych, ofert, faktur) oraz innej niezbędnej komunikacji. W żadnym wypadku dane użytkownika nie będą przekazywane osobom nieuprawnionym. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę swoich danych osobowych poprzez zapewnienie bezpieczeństwa nazwy użytkownika i hasła oraz poprzez stosowanie odpowiedniego oprogramowania (antywirusowego) do ochrony swojego komputera.

KOMUNIKACJA

Usługodawca będzie kontaktował się z Użytkownikiem za pomocą środków porozumiewania się na odległość tylko wtedy, gdy Użytkownik nie wyrazi wyraźnego sprzeciwu.

Opinie użytkowników

Opinie lub komentarze pisane przez użytkowników są częścią funkcjonalności sklepu. Usługodawca umożliwia każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi Sklepu napisanie recenzji, która przed ostateczną publikacją jest weryfikowana przez Usługodawcę. Dostawca nie będzie publikował recenzji lub wypowiedzi, które są w jakikolwiek sposób obraźliwe i w opinii Usługodawcy nie oferują żadnych korzyści innym użytkownikom i odwiedzającym. Przesyłając opinię lub komentarz, użytkownik wyraża zgodę na warunki użytkowania i upoważnia oferenta do opublikowania części lub całości tekstu we wszystkich mediach elektronicznych i innych. Usługodawca ma prawo do korzystania z treści przez nieograniczony czas i w każdym celu, który leży w interesie handlowym Usługodawcy, w tym do publikacji w reklamach lub innych przekazach marketingowych. Autor opinii oświadcza również i gwarantuje, że jest właścicielem materialnych i moralnych praw autorskich do napisanych opinii i komentarzy oraz że przenosi te prawa na Usługodawcę na zasadzie niewyłączności i wieczystości.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby informacje publikowane na jego stronie internetowej były aktualne i poprawne. Może się jednak zdarzyć, że Usługodawca nie skoryguje informacji na Stronach. W takim przypadku Usługodawcapoinformuje Klienta o zmianach i da mu możliwość anulowania zamówienia lub wymiany zamówionego przedmiotu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niedostarczenia Klientowi rzeczy oraz poinformowania Klienta, jeżeli poweźmie wiadomość, że rzecz z jakiegokolwiek powodu nie została dostarczona. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść recenzji artykułów napisanych przez użytkowników. Wszystkie komentarze są jednak recenzowane. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć jako symbolu.Usługodawca ma prawo odstąpić od umowy z klientem tylko w przypadku stwierdzenia oczywistej wady (art. 46 KC). Przez oczywistą wadę rozumie się istotne cechy przedmiotu oraz wszelkie błędy, które zgodnie ze zwyczajem handlowym lub zamiarem stron są uważane za decydujące i których świadczeniodawca nie uznałby lub nie zawarłby umowy, gdyby o nich wiedział. Dotyczy to również oczywistych błędów w cenie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez wcześniejszego powiadomienia.

SKARGI I SPORY

Usługodawca przestrzega obowiązujących przepisów o ochronie konsumentów. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby wywiązać się z obowiązku stworzenia skutecznego systemu rozpatrywania reklamacji oraz wyznaczenia osoby, z którą Klient może skontaktować się drogą elektroniczną w przypadku wystąpienia problemu. Reklamację należy złożyć za pośrednictwem adresu e-mail [email protected]. Proces rozpatrywania skarg jest poufny. Dla słoweńskich (międzynarodowych) konsumentów podajemy link do SRPS (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL). Niezależnie od poprzedniego akapitu, ELEN d.o.o. nie uznaje żadnego dostawcy IRPS za właściwego do rozstrzygania sporów konsumenckich.

Usługodawca ma świadomość, że istotną cechą sporu konsumenckiego, przynajmniej w zakresie rozstrzygnięcia sądowego, jest jego dysproporcja pomiędzy wartością ekonomiczną roszczenia a kosztami poniesionymi w związku z samym rozstrzygnięciem sporu. Jest to również główna przeszkoda, aby konsument nie wniósł sporu do sądu. Dlatego usługodawca dołoży wszelkich starań, aby wszelkie spory rozwiązywać polubownie. Strony będą starały się rozwiązywać wszelkie spory wynikające z niniejszego stosunku umownego polubownie, w przeciwnym razie właściwy będzie sąd właściwy co do przedmiotu i miejsca rozstrzygnięcia.

Życzymy Wam wielu owocnych zakupów! Zespół ma-laja