Polityka prywatności

OGÓLNE ZASADY I WARUNKI

Ogólne warunki sklepu internetowego Malaja © zostały opracowane zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów (ZVPot / Ur.l. RS, nr 20/1998 (25/1998 corr.), Ur.l. RS, nr 23/1999, 110 / 2002, 14/2003-UPB1, 51/2004, 98/2004-UPB2, 117/2004 Skl.US: UI-218 / 04-8, 46/2006 Odl.US: UI-218 / 04-31, 126 / 2007, 86/2009, 78/2011), Ustawa o handlu elektronicznym (ZEPEP / Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii, nr 57/2000, Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii, nr 30/2001-ZODPM-C, 25/2004 , 73/2004-ZN-C, 98/2004-UPB1, 61/2006-ZEPT), Ustawa o ochronie danych osobowych (ZVOP-1 / Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii, nr 86/2004, Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii, Nr 113/2005-ZInfP, 51/2007-ZUstS-A, 67/2007, 94/2007-UPB1) na podstawie zaleceń Izby Handlowej Słowenii, przepisów wchodzących w zakres kompetencji Inspektoratu Rynku Republiki Słowenii oraz międzynarodowych kodeksów handlu elektronicznego.

Sklep internetowy Malaja © jest obsługiwany przez Kompetentost d.o.o. dostawca usług handlu elektronicznego (zwany dalej „dostawcą”).

Podczas rejestracji w systemie Malaja © odwiedzający uzyskuje nazwę użytkownika, która jest taka sama jak jego adres e-mail i hasło. Nazwa użytkownika i hasło użytkownika są jednoznacznie określone i powiązane z wprowadzonymi danymi. Wraz z potwierdzeniem rejestracji za pośrednictwem poczty elektronicznej, odwiedzający staje się użytkownikiem i nabywa prawo do zakupu. Jeśli użytkownik w dowolnym momencie chce zmienić swój adres e-mail na inny, musi wysłać żądanie na adres info@allshop.si. Adres e-mail zostanie zmieniony tego samego lub najpóźniej następnego dnia roboczego, a użytkownik zostanie o tym powiadomiony e-mailem.

Ogólne warunki handlowe dotyczą funkcjonowania Malaja ©, praw użytkownika i relacji biznesowych między dostawcą a klientem.

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI (PODSUMOWANIE PRAWODAWSTWA)

Dostawca zobowiązuje się zawsze przekazywać kupującemu następujące informacje:

 • tożsamość firmy (nazwa i siedziba, numer rejestru),
 • dane kontaktowe umożliwiające użytkownikowi szybką i sprawną komunikację (e-mail),
 • podstawowe cechy towarów lub usług (w tym usługi posprzedażowe i gwarancje),
 • dostępność przedmiotów (każdy przedmiot lub usługa oferowana w serwisie powinna być dostępna w rozsądnym czasie),
 • warunki dostawy rzeczy lub wykonania usługi (sposób, miejsce i czas dostawy),
 • wszystkie ceny muszą być jasno i jednoznacznie określone oraz jasno wskazane, czy zawierają już podatki i koszty transportu,
 • sposób płatności i dostawy,
 • termin ważności oferty,
 • okres, w którym nadal można odstąpić od umowy oraz warunki odstąpienia od umowy; dodatkowo, czy i ile kosztuje kupującego odstąpienie od umowy,
 • wyjaśnienie procedury reklamacyjnej, w tym wszystkie dane osoby kontaktowej lub obsługi klienta.

OFERTA TOWARÓW

Przedmioty w Malaya © są często aktualizowane i dostępne w magazynie. Jeśli nie ma ich w magazynie, jest to również wyraźnie oznaczone.

METODY PŁATNOŚCI
Dostawca umożliwia następujące sposoby płatności:

 • Płatność gotówką przy odbiorze,
 • przelewem na konto managera Kompetentnost d.o.o. zgodnie z ofertą / fakturą proforma,
 • za pomocą PayPal i kart kredytowych (Eurocard / Mastercard, Visa, Discover, American Express) obsługiwanych przez Paypal.
 • W przypadku zamówień indywidualnych zastrzegamy sobie możliwość żądania płatności przelewem na konto administratora – Kompetetnost d.o.o. (zgodnie z ofertą / fakturą proforma).

Dostawca wystawia kupującemu fakturę na trwałym nośniku, z wyszczególnieniem kosztów i instrukcją, jak odstąpić od zakupu i zwrócić rzeczy, jeśli jest to konieczne i możliwe. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych na fakturze i powiadomienia sprzedawcy o ewentualnych błędach w ciągu 8 dni od jej otrzymania. Późniejsze zastrzeżenia co do prawidłowości wystawionych faktur nie będą brane pod uwagę.

CENY

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT, chyba, że wyraźnie określono inaczej. Ceny obowiązują w momencie składania zamówienia i nie mają z góry określonej ważności. Ceny obowiązują w przypadku płatności określonymi metodami płatności, na określonych warunkach.

Pomimo ogromnych wysiłków, aby zapewnić najbardziej aktualne i dokładne dane, informacje o cenach mogą być niedokładne. W takim przypadku, lub w przypadku zmiany ceny towaru w trakcie realizacji zamówienia, dostawca umożliwi kupującemu odstąpienie od zakupu, a jednocześnie zaoferuje kupującemu rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron.

Umowa kupna-sprzedaży pomiędzy oferentem, a kupującym zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez oferenta (kupujący otrzymuje wiadomość elektroniczną o statusie Zamówienie potwierdzone). Od tego momentu wszystkie ceny i inne warunki są stałe i dotyczą zarówno dostawcy, jak i kupującego.

Rabaty, kody promocyjne itp. nie sumują się. Kredyt na koncie klienta i wszystkie środki wpłacone zgodnie z fakturami pro forma nie są oprocentowane.

KOD PROMOCYJNY


Kod promocyjny zapewnia różne korzyści przy zakupie i jest ograniczony w czasie. Użytkownik może znaleźć aktywny kod promocyjny na stronie tytułowej przekazu reklamowego, na stronie każdego działu, za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysyłanej pocztą lub innymi mediami.


Jak wykorzystać kod promocyjny?
Kod promocyjny to słowo, które zarejestrowany użytkownik wprowadza w pierwszym kroku zakupu online – koszyku. Po kliknięciu „Wpisz kod promocyjny, jeśli go masz”. Rabat lub korzyść zostaną natychmiast uwzględnione.

E- NEWSLETTER

Użytkownik zgadza się, że zapisując się do e-newsletterów, będziemy go okresowo informować o nowościach w serwisie, nowościach w ofercie i promocjach. Dostawca zobowiązuje się w żaden sposób nie nadużywać ani nie przekazywać adresu e-mail użytkownika osobom trzecim. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadomości.

ZASADY GRY NAGRODOWEJ


Definicje
Organizatorem gry z nagrodami jest firma Malaja ©, reprezentowana w Słowenii przez Kompetetnost d.o.o., Žolgarjeva 20, 2000 Maribor. Uczestnikiem gry z nagrodami jest osoba fizyczna, która bierze udział w ogłoszonych akcjach z nagrodami.

Zwycięzców nagród określa losowa funkcja komputerowa lub komitet organizacyjny.


Prawo do udziału w grze z nagrodami (i innych nagrodach za produkty lub kupony)
Uczestnikami losowania nagród mogą być osoby fizyczne będące obywatelami Polski. W grze z nagrodami nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez organizatora gry z nagrodami oraz osoby zatrudnione przez inne osoby prawne związane z realizacją tej gry z nagrodami. Osoby prawne nie mogą brać udziału w losowaniu nagród. Osoby, które nie akceptują regulaminu gry z nagrodami, nie mogą uczestniczyć w grze z nagrodami. Udział w grze z nagrodami jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika regulaminu gry z nagrodami poprzez udział w ogłoszonej grze z nagrodami.

Aby wziąć udział w grze z nagrodami, zakup usług lub produktów organizatora gry z nagrodami nie jest konieczny.


Elektroniczne losowanie nagród
W losowaniu mogą wziąć udział wszyscy uczestnicy losowania nagród. Jeden uczestnik może wziąć udział w losowaniu nagród tylko raz, chyba że w indywidualnej grze określono inaczej. Wynik losowania jest ostateczny. Żadne odwołanie nie jest możliwe. Zwycięzca zostanie poinformowany o otrzymaniu i sposobie odbioru nagrody pocztą elektroniczną lub zwykłą.

Obowiązki zwycięzcy
Nie ma możliwości wypłaty nagrody w gotówce ani wymiany na inną rzecz. Zwycięzca zobowiązany jest do przekazania organizatorowi gry z nagrodami w formie pisemnej (e-mail) swoich danych osobowych – imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu i NIP, nie później niż dwa dni po otrzymaniu powiadomienia, że ​​jest zwycięzcą.

Za opłacenie wszystkich podatków od nagród (w tym VAT) odpowiada organizator.

Organizator prześle zwycięzcom zaświadczenie zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zasadami przekazywania danych do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwycięzca zobowiązany jest do zadeklarowania wartości nagrody w zeznaniu PIT. Po otrzymaniu nagrody zwycięzca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przyjęciu nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podatki, które mogą powstać w związku z innymi nagrodami. Jeśli zwycięzca nie wypełni wszystkich zobowiązań, uważa się, że zwycięzca nie chce przyjąć nagrody, a zatem organizator w stosunku do zwycięzcy jest wolny od wszelkich zobowiązań po tej grze z nagrodami i nabywa prawo do dysponowania nagrodą w jakimkolwiek innym celu. Nagrody nie podlegają przeniesieniu.

Jeśli organizator losowania nagród w ciągu trzech (3) dni roboczych od momentu wysłania przez zwycięzcę powiadomienia, że ​​został wylosowany, z jakiegokolwiek powodu (np. Zwycięzca oświadcza, że ​​nie chce przyjąć nagrody, adres lub adres e-mail to niekompletne lub nieprawidłowe itp.) nie otrzyma wszystkich niezbędnych informacji i oświadczenia, że ​​chce odebrać nagrodę, uważa się, że zwycięzca nie chce odebrać nagrody, a tym samym organizator jest wolny od wszelkich zobowiązań wynikających z tej gry z nagrodami i nabywa prawo do rozporządzania nagrodą.

Ochrona danych osobowych
Organizator gry z nagrodami chroni wszystkie dane osobowe uczestników, uzyskane w trakcie gry z nagrodami, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Organizator może wykorzystywać dane osobowe uzyskane od uczestników wyłącznie w celach, dla których zostały pozyskane. Uczestnik gry z nagrodami wyraża zgodę na przesyłanie mu przez organizatora powiadomień dotyczących oferty organizatora. Uczestnik lub jego opiekun prawny może w każdej chwili cofnąć zgodę na wykorzystywanie danych osobowych pozyskanych w ramach losowania nagród do celów marketingu bezpośredniego. Organizator gry z nagrodami zastrzega sobie prawo do zorganizowania ceremonii wręczenia nagród jako wydarzenia publicznego. Uczestnicząc w losowaniu nagród, uczestnik zezwala na użycie swojego imienia i nazwiska oraz adresu w materiale audio, zdjęciowym i wideo organizatora losowania nagród. Zwycięzca zezwala organizatorowi gry z nagrodami na opublikowanie swoich danych osobowych w mediach i w Internecie w celu poinformowania o wynikach losowania lub odebrania nagrody.

Publikacja zasad gry z nagrodami
Przesyłając swoje dane poprzez formularz zgłoszeniowy na tej stronie, uczestnicy gry z nagrodami wyrażają zgodę na zapoznanie się z regulaminem i zobowiązują się do przestrzegania regulaminu gry z nagrodami. W przypadku jakichkolwiek sporów lub niejasności, niniejsze zasady będą traktowane jako nadrzędne w stosunku do wszelkich innych publikacji, zarówno w formie drukowanej, elektronicznej, jak i jakiejkolwiek innej.


PROCEDURA ZAKUPU

1. Naročilo sprejeto
Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. Kupcu so na spletni strani ponudnika vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini naročila.
2. Naročilo potrjeno
Ponudnik naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Pri dobavi blaga, ki ga ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču, je ponudnik izključno vezan na dobavo s strani ponudnikovega dobavitelja in na čas, v katerem lahko ponudnikov dobavitelj dostavi blago do ponudnika. Prek elektronske pošte ponudnik kupca sproti obvešča o ažurnih podatkih v zvezi z dobavo blaga. Če je dobavna doba zelo dolga in kupec ne želi čakati, lahko kupec to sporoči ponudniku, ki bo artikel odstranil iz naročila in vrnil kupcu morebitna že vplačana sredstva, ostale artikle iz naročila pa po izbiri kupca, ali dobavil, ali pa celotno naročilo storniral. Če dobavitelj ponudniku ne potrdi dobavljivosti naročenih artiklov najkasneje do izteka treh mesecev od dneva oddaje naročila, lahko ponudnik naročilo kupca zavrne iz razloga, ker blago ni na razpolago. Z dnem zavrnitve naročilo kupca preneha veljati. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobave blaga, ki ga ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču.
3. Blago odpremljeno

Ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca. Ponudnik v omenjenem elektronskem sporočilu pouči kupca tudi o politiki odstopu od pogodbe, kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in kam se lahko obrne v primeru pritožbe.

 1. Zamówienie przyjęte
  Po złożeniu zamówienia kupujący otrzymuje powiadomienie e-mailem, że zamówienie zostało przyjęte. Wyczerpujące informacje o statusie i treści zamówienia są zawsze dostępne dla kupującego na stronie internetowej dostawcy.
 2. Zamówienie potwierdzone
  Oferent przegląda zamówienie, sprawdza dostępność zamówionych pozycji i potwierdza zamówienie lub odrzuca je z podaniem przyczyny. Oferent może zadzwonić do kupującego na numer telefonu kontaktowego w celu weryfikacji danych lub zapewnienia prawidłowości dostawy. Dostarczając towary, których oferent nie ma na stanie w swoim własnym magazynie, oferent jest wyłącznie zobowiązany do dostawy przez dostawcę oferenta i do czasu, w którym dostawca oferenta może dostarczyć towary oferentowi. Dostawca informuje klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o aktualnych informacjach dotyczących dostawy towaru. Jeśli czas dostawy jest bardzo długi, a kupujący nie chce czekać, kupujący może powiadomić dostawcę, który usunie przedmiot z zamówienia i zwróci kupującemu wszelkie już wpłacone środki oraz inne pozycje z zamówienia według wyboru klienta lub dostarczy lub anuluje całe zamówienie. Jeżeli dostawca nie potwierdzi oferentowi dostępności zamówionych pozycji nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia zamówienia, oferent może odrzucić zamówienie kupującego z powodu braku towaru. Zamówienie klienta wygasa w dniu odrzucenia. Oferent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku dłuższego czasu dostawy lub niedostarczenia towarów, których oferent nie ma na stanie we własnym magazynie.
 3. Wysyłka 

Oferent przygotowuje, wysyła towar w uzgodnionym terminie i powiadamia kupującego e-mailem. W wymienionym e-mailu oferent informuje również kupującego o polityce odstąpienia od umowy, do której może się zwrócić w przypadku opóźnienia w dostawie oraz do której może się zwrócić w przypadku reklamacji.


W przypadku, gdy kupujący zdecyduje się anulować zamówienie, musi niezwłocznie powiadomić nas o tym na adres e-mail info@allshop.si. Jeśli zdarzy się, że zamówienie zostało już wysłane, kupujący odrzuca wysyłkę do firmy kurierskiej. W przypadku odbioru osobistego (gdy towar jest gotowy do odbioru) kupujący informuje również o chęci anulowania zamówienia poprzez w / w e-mail.


ZAKUP DLA PODMIOTÓW PRAWNYCH


Procedura zakupu dla osób prawnych jest dokładnie taka sama jak dla osób fizycznych, z tym, że podczas wpisywania danych kontaktowych należy wpisać nazwę firmy w polu „Firma” oraz numer NIP firmy. Pod adresem wpisz siedzibę firmy. Jeśli chcesz mieć konto firmowe, akceptujesz warunki handlowe, które mają zastosowanie do firm. Główną różnicą są możliwości odstąpienia od umowy: Firmom, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i innym osobom prawnym umożliwiamy zwrot przesyłek na warunkach gwarancyjnych. Wyżej wymienione organizacje nie mają możliwości odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podania przyczyny swojej decyzji, jak ma to miejsce w przypadku konsumentów (osób fizycznych). Każdy zwrot będzie traktowany indywidualnie, a my postaramy się spełnić kryteria dostawcy. Jeśli kwalifikujesz się do zwrotu towaru, możesz użyć zamiennika na inny wybrany przez siebie przedmiot (taki sam lub droższy). Niestety zwrot pieniędzy nie jest możliwy.

Metody płatności dla osób prawnych
Sklep internetowy Malaja © udostępnia podmiotom prawnym następujące formy płatności:

 • gotówką przy odbiorze przez Pošta Slovenije,
 • przelewem na konto managera Kompetentnost d.o.o. zgodnie z ofertą / fakturą proforma,
 • za pomocą PayPal i kart kredytowych (Eurocard / Mastercard, Visa, Discover, American Express) obsługiwanych przez Paypal.
 • W przypadku zamówień indywidualnych zastrzegamy sobie prawo do zażądania płatności przelewem na konto kierownika Kompetentnost d.o.o. (zgodnie z ofertą / fakturą proforma, gdzie nadal obowiązuje cena online)

*W przypadku zamówień indywidualnych zastrzegamy sobie prawo do zażądania płatności przelewem na konto firmy Kompetentnost d.o.o. (zgodnie z ofertą / fakturą proforma, gdzie nadal obowiązuje cena online).


FIRMY FAKTURUJĄCE W UE


W sklepie internetowym Malaja ©, który jest reprezentowany w Słowenii przez Kompetetnost d.o.o. umożliwiamy również zakupy firmom, które są zarejestrowane na terenie Unii Europejskiej i jednocześnie podlegają opodatkowaniu.


Zgadzamy się na to, aby faktura została wystawiona firmie za granicą, na odbiór towaru po zapłaceniu z góry. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia internetowego należy podać, że towar będzie transportowany z Republiki Słowenii po odbiorze osobistym. Późniejsze korekty faktur nie są możliwe. Po otrzymaniu konieczne jest wypełnienie i podpisanie oświadczenia o przewozie towaru do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.


PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Konsument (dotyczy to tylko osób fizycznych, które nabywają towary w celach innych niż działalność zarobkowa) ma prawo w terminie 14 dni od otrzymania towaru zawiadomić firmę (na kontaktowy adres e-mail info@allshop.si) o odstąpieniu od umowy i powinien podać powód swojej decyzji. Termin rozpoczyna się dzień po dacie otrzymania. Jedynym kosztem, jaki ponosi konsument w związku z odstąpieniem od umowy, jest koszt spedycji (odesłania) towaru, który jest naliczany zgodnie z cennikiem usługi dostawy. Towar należy zwrócić sprzedającemu nie później niż 30 dni po zawiadomieniu o odstąpieniu od umowy (zakupu). Jeśli konsument zaczął korzystać z przedmiotu lub usunie etykietę bezpieczeństwa, niestety nie ma już możliwości odstąpienia od umowy.

Otrzymany towar należy zwrócić nieuszkodzony i w tej samej ilości, chyba że towar został zniszczony, uszkodzony, zagubiony lub jego ilość zmniejszyła się bez winy konsumenta. Producent artykułu zaleca również jego oryginalne opakowanie (zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie konsumentów). Ponieważ opakowanie jest integralną częścią towaru, należy je również załączyć tak, jak było w oryginalnym stanie w momencie otrzymania towaru (tj. Nieuszkodzone i niezmienione).

Po odstąpieniu od umowy, w której wykorzystano kod promocyjny, środki te są traktowane jako rabat i nie podlegają zwrotowi (zapłacona kwota jest zwracana), W przypadku wykorzystania kuponu podarunkowego Malaya ©; jest to traktowane jako środek płatniczy i po odstąpieniu od umowy wpłacona kwota jest zwracana na jego rachunek bieżący (rachunek transakcyjny, o którym mowa w zawiadomieniu o odstąpieniu od umowy).

Wpłaty zostaną zwrócone tak szybko, jak to możliwe, nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. W celu zapewnienia pewności, dokładności i terminowości zwrotu oraz w celu zapewnienia ewidencji płatności, zwrot płatności klientowi odbywa się wyłącznie przelewem na jego rachunek transakcyjny. Nie ma możliwości zwrotu gotówki! Zwrot firmie otrzymanego towaru w terminie do odstąpienia od umowy uważa się za oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

W wyjątkowych przypadkach, gdy towar nie zostanie zwrócony zgodnie z ZVPot, możemy zaoferować konsumentowi zakup przedmiotu za odpowiednią rekompensatą, której wysokość określa minuta po zwrocie. Zniżka na wykup jest uwzględniana po potwierdzeniu przez konsumenta drogą mailową. Konsument korzysta z tego wykupu jedynie przy zamawianiu innej rzeczy o tej samej lub wyższej wartości.

Odstąpienie konsumenta od umowy na rzeczy z zestawu
Jeżeli konsument zdecyduje się odstąpić od umowy na jedną z rzeczy wchodzących w skład zestawu, może żądać zwrotu pieniędzy lub wymiany na inną. Konsument może zwrócić lub wymienić jedną lub więcej pozycji z zestawu. Przy odstąpieniu od umowy na rzecz z zestawu Konsumentowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych za przedmiot, który zwraca. Przy wymianie na inny przedmiot konsument musi uważać, szukając alternatywy dla wyboru przedmiotu, który ma taką samą lub wyższą cenę online niż cena online przedmiotu zwracanego do wymiany. Jednocześnie oszczędności i cena mogą ulec zmianie. Jeżeli oszczędności na nowo wybranej rzeczy są większe niż oszczędności na zwracanej rzeczy, różnica nie podlega zwrotowi, a wymiana następuje zgodnie z polityką odstąpienia od umowy na rzeczy w zestawie.

GWARANCJA


Jeśli nie ma informacji o gwarancji, przedmiot nie jest objęty gwarancją lub informacje nie są obecnie znane. W tym drugim przypadku kupujący może skontaktować się z dostawcą, który udzieli aktualnych informacji.

WADY PRZEDMIOTU


Kiedy wada jest prawdziwa? Zwłaszcza gdy:

 • przedmiot nie posiada właściwości pozwalających na jego normalne użytkowanie
 • kupującemu zostaje przekazany przedmiot niezgodny z modelem, za wyjątkiem modeli pokazywanych do zgłoszeń.
  Jak sprawdzana jest przydatność przedmiotu?
  Sprawdza się to z innym, niewadliwym przedmiotem tego samego typu, jak również z oświadczeniami producenta lub oświadczeniami o samym przedmiocie.
  Jak materializuje się prawdziwą wadę?
  Kupujący ma obowiązek poinformować nas o każdym istotnym błędzie wraz ze szczegółowym opisem i na własny koszt w ustawowym terminie. Jednocześnie klient umożliwia nam sprawdzenie przedmiotu.
  W jakich przypadkach powinienem zgłosić istotny błąd?
  W przypadkach, gdy towary nie są objęte gwarancją. Musi być egzekwowane w przewidzianych prawem terminach. Prawo do dochodzenia istotnych błędów szerzej regulują przepisy ustawy o ochronie konsumentów


ZWRÓCONE PRZEDMIOTY

Zwracane towary, to towary, które zostały zakupione w sklepie internetowym (Malaja ©, reprezentowanym w Słowenii przez Kompetetnost d.o.o.) i zwrócone posiadają wady (uszkodzone opakowanie, zarysowania itp.). Pozycji sklasyfikowanych jako „Zwrócone produkty” nie można zwrócić i wymienić na ten sam nowy przedmiot bez dodatkowych opłat, ale można je wymienić na taki sam lub inny przedmiot o tej samej wartości (lub z różnicą w dopłacie).

DOSTAWA


Oferent dostarczy towary lub usługi w uzgodnionym terminie. Partnerem umownym w zakresie dostawy przesyłek jest GLS Slovenia, ale dostawca zastrzega sobie prawo do wyboru innej usługi dostawy, jeśli będzie w stanie wydajniej zrealizować zamówienie.
Oferent wysyła wszystkie pozycje w ciągu 3 dni roboczych, chyba, że ustalono inaczej, a w przypadku przelewu fakturą proforma po wpłynięciu środków na konto transakcyjne.
Dostawa jest bezpłatna.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Dostawca stosuje odpowiednie środki technologiczne i organizacyjne w celu ochrony przesyłania i przechowywania danych osobowych oraz płatności.
Bezpieczne autoryzacje i transakcje kartami kredytowymi są obsługiwane przez PayPal, ponieważ zakupy są dokonywane za pośrednictwem płatności PayPal, a także kart kredytowych. Płacąc w systemie Paypal, użytkownik zostaje przekierowany do serwisu PayPal, gdzie dokonuje płatności. Autoryzacje kart kredytowych wykonywane są w czasie rzeczywistym z natychmiastową weryfikacją danych w bankach. Informacje o karcie nie są przechowywane na serwerze dostawcy.


Dane osobowe naszych użytkowników to jeden z obszarów, na który zwracamy szczególną uwagę.
Kierownik sklepu internetowego allshop.si – Kompetentnost d.o.o. , jest zobowiązany do ochrony danych osobowych swoich użytkowników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Do celów biznesowych allshop.si gromadzi następujące dane użytkownika:

 • imię i nazwisko,
 • adres i miejsce zamieszkania,
 • Adres e-mail (Twoja nazwa użytkownika)
 • Kontaktowy numer telefonu,
 • hasło w postaci zaszyfrowanej,
 • oraz inne dane, które użytkownicy wprowadzają w formularzach na stronie allshop.si


Masz prawo do bezpłatnej informacji o swoich danych osobowych, które posiadamy, a także prawo do ich usunięcia. W przypadku pytań dotyczących usunięcia, przetwarzania lub wykorzystania danych prosimy o kontakt: info@allshop.si lub przesłanie zapytania pocztą.
Powiadomienia o statusie zamówienia: zastrzegamy sobie prawo do dzwonienia pod zarejestrowany tel. poinformujemy Cię o tym w wiadomości SMS, kiedy Twoje zamówienie zostanie wysłane i jeśli artykuły nie zostaną odebrane w ciągu 5 dni. Jeśli przedmioty nie zostaną odebrane dłużej niż 5 dni, zastrzegamy sobie prawo do zadzwonienia na podany numer telefonu w celu przypomnienia o odebraniu przedmiotów.


Powiadomienia: po zapisaniu się na powiadomienia Twoje imię, tel. numer i adres e-mail za Twoją zgodą są wykorzystywane w celach reklamowych, dopóki nie zrezygnujesz z otrzymywania powiadomienia. Zarejestruj się, aby otrzymywać powiadomienia tylko wtedy, gdy przy zamówieniu zaznaczone jest specjalne pole, które umożliwia logowanie. Możesz otrzymać powiadomienie e-mailem, SMS-em lub telefonicznie.


Jeżeli podasz adres e-mail na Facebooku lub w formularzu na pierwszej stronie allshop.si, za pośrednictwem którego otrzymasz kupon rabatowy na swoje zamówienie, zapiszemy Twój adres e-mail w celu informowania o specjalnych korzyściach i promocjach sklepu internetowego allshop.si. W każdej chwili możesz wypisać się z bazy odbiorców powiadomień, wysyłając wiadomość na adres info@allshop.si lub klikając link „Wypisz się” znajdujący się na dole promocyjnych e-maili


Aby zrezygnować z otrzymywania okazjonalnych promocyjnych wiadomości SMS, odpowiedz na otrzymaną wiadomość SMS tekstem „Wypisz się”, a my usuniemy Twój numer telefonu z bazy odbiorców wiadomości.


Nie odpowiadamy za dokładność informacji wprowadzanych przez użytkowników.


Ze względów bezpieczeństwa zbierane są również adresy IP, z których użytkownicy uzyskują dostęp do serwisu. Na początku wizyty każdemu użytkownikowi przypisywany jest plik cookie sesji w celu identyfikacji i monitorowania koszyka. Allshop.si może również przechowywać pewne trwałe pliki cookie na Twoim komputerze, tj .: numer identyfikacyjny użytkownika w postaci zaszyfrowanej (do identyfikacji podczas następnej wizyty), oceny pozycji (aby wiedzieć, które przedmioty już oceniłeś) i pliki cookie Google Analytics stronie internetowej).


Wszystkie wymienione dane, z wyjątkiem plików cookie, są trwale przechowywane na serwerze allshop.si. Cookies sesyjne są przechowywane w pamięci serwera tylko na czas trwania wizyty i usuwane po jednej godzinie bezczynności, natomiast trwałe cookies przechowywane są na komputerze odwiedzającego.


Administrator allshop.si może wykorzystywać dane w zanonimizowanym podsumowaniu dla potrzeb analiz statystycznych.


W żadnym wypadku administrator sklepu internetowego allshop.si nie przekazuje danych użytkownika osobom nieuprawnionym. Użytkownikowi powierzymy jedynie dane niezbędne do dostarczenia do firmy kurierskiej. Skontaktujemy się z użytkownikiem za pomocą środków porozumiewania się na odległość tylko wtedy, gdy użytkownik nie wyrazi wyraźnego sprzeciwu.

Podatki, ki jih allshop.si zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov allshop.si. Zavezujemo se, da bomo varovali zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletnega portala allshop.si.

Administratorem danych osobowych jest firma Kompetentnost d.o.o., Žolgarjeva 20, 2000 Maribor. Zebrane dane osobowe będą wykorzystywane przez Administratora wyłącznie w celu świadczenia przez niego usług. Administrator zrobi wszystko, co możliwe, aby chronić dane przed wszelkimi naruszeniami i nadużyciami. Operator zbiera, zarządza, przetwarza i przechowuje dane użytkowników w celu świadczenia usług.

Firma Kompetentnost d.o.o. przez czas nieokreślony przechowuje następujące dane zarejestrowanych członków allshop.si: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, główny adres i adresy dostawy, kraj zamieszkania, czas i data rejestracji, inne dane dobrowolnie wprowadzone przez użytkownika w formularzach w sklep internetowy; inne dane, które użytkownik dobrowolnie dodaje następnie w swoim profilu. Competence d.o.o. wykorzystuje podane dane osobowe w celu realizacji zamówienia (przesyłanie materiałów informacyjnych, ofert, faktur) oraz innej niezbędnej komunikacji z użytkownikiem. W żadnym wypadku dane użytkownika nie będą przekazywane osobom nieuprawnionym.

Użytkownik jest również odpowiedzialny za ochronę danych osobowych poprzez zapewnienie bezpieczeństwa swojego adresu e-mail, nazwy użytkownika i hasła oraz odpowiednią ochronę programową (antywirusową) swojego komputera.

Zarejestrowani użytkownicy mogą w każdej chwili zaprzestać korzystania ze sklepu internetowego oraz anulować rejestrację. Robią to poprzez pisemne powiadomienie o cofnięciu rejestracji.

Zebrane dane firma Kompetetnost d.o.o. przetwarza do czasu cofnięcia zgody. Możesz wysłać pisemne anulowanie na adres info@allshop.si. Niezależnie od anulowania Kompetentnost d.o.o. może wykorzystywać dane w celu wypełnienia zobowiązań umownych.


Dostawca zobowiązuje się do trwałej ochrony wszystkich danych osobowych użytkownika. Dostawca przechowuje adresy IP wszystkich odwiedzających Malaya © przez czas nieokreślony, a dla zarejestrowanych członków również: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, główny adres i adresy dostawy, kraj zamieszkania, czas i data rejestracji oraz archiwum komunikacji z dostawcą. Dostawca będzie wykorzystywał dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zamówienia (przesyłanie materiałów informacyjnych, ofert, faktur) i innej niezbędnej komunikacji. W żadnym wypadku dane użytkownika nie będą przekazywane osobom nieuprawnionym. Użytkownik jest również odpowiedzialny za ochronę danych osobowych poprzez zapewnienie bezpieczeństwa swojej nazwy użytkownika i hasła oraz odpowiednią ochronę programową (antywirusową) swojego komputera.


KOMUNIKACJA


Dostawca skontaktuje się z użytkownikiem za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tylko wtedy, gdy użytkownik nie wyrazi wyraźnego sprzeciwu.


Recenzje użytkowników

Opinie lub komentarze napisane przez użytkowników są częścią funkcjonalności sklepu. Dostawca zezwala na napisanie opinii przez dowolnego zarejestrowanego użytkownika sklepu, a przed ostateczną publikacją dostawca dokonuje ich przeglądu. Dostawca nie będzie publikował opinii ani wpisów, które są w jakikolwiek sposób obraźliwe i w opinii dostawcy nie oferują korzyści innym użytkownikom i odwiedzającym. Przesyłając opinię lub komentarz, użytkownik wyraża zgodę na warunki użytkowania i zezwala dostawcy na publikację części lub całości tekstu we wszystkich mediach elektronicznych i innych. Dostawca ma prawo do korzystania z treści przez czas nieokreślony i w dowolnym celu leżącym w interesie biznesowym dostawcy, w tym do publikacji w reklamach lub innych komunikatach marketingowych. Jednocześnie autor opinii oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem autorskich praw majątkowych i osobistych do pisemnych opinii i komentarzy oraz przenosi te prawa na usługodawcę w sposób niewyłączny i bezterminowy.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ


Dostawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić aktualność i poprawność informacji publikowanych na jego stronach. Niemniej jednak może się zdarzyć, że dostawca nie poprawi informacji na stronach internetowych. W takim przypadku dostawca powiadomi klienta o zmianach i umożliwi mu odstąpienie od zamówienia lub wymianę zamówionego towaru. Oferent zastrzega sobie prawo do niedostarczenia go klientowi i poinformowania go o tym, jeżeli stwierdzi, że z ważniejszych powodów przedmiot jest niedostarczony. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii na temat artykułów napisanych przez użytkowników. Jednak wszystkie komentarze zostały sprawdzone. Dostawca zastrzega sobie prawo do nadania zdjęciom charakteru symbolicznego. Oferent ma możliwość odstąpienia od umowy z klientem tylko w przypadku stwierdzenia oczywistego błędu (art. 46 kc). Oczywistą wadę definiuje się jako zasadnicze cechy przedmiotu i wszelkie błędy, które są uważane za decydujące ze względu na zwyczaje ruchu lub zamiar klientów, a których oferent nie potwierdziłby lub nie zawarł umowy w przypadku wiedzy o nich. Obejmuje to również oczywiste błędy cenowe. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków handlowych w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.


REKLAMACJE I SPORY


Dostawca przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Dostawca dokłada wszelkich starań, aby wywiązać się z obowiązku ustanowienia skutecznego systemu rozpatrywania reklamacji oraz wskazania osoby, z którą w przypadku problemów Klient może skontaktować się drogą mailową. Reklamacja jest składana za pośrednictwem adresu e-mail info@allshop.si. Procedura odwoławcza jest poufna. Konsumentom słoweńskim (międzynarodowym) udostępniamy link do SRPS (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN). Niezależnie od poprzedniego akapitu, Competence d.o.o. nie uznaje żadnego dostawcy IRPS za kompetentnego do rozstrzygania sporów konsumenckich.


Dostawca zdaje sobie sprawę, że istotną cechą sporu konsumenckiego, przynajmniej jeśli chodzi o rozstrzygnięcie sądowe, jest dysproporcja między wartością ekonomiczną roszczenia a kosztami poniesionymi w związku z samym rozstrzygnięciem sporu. To także główna przeszkoda uniemożliwiająca konsumentowi wszczynanie sporu do sądu. Dlatego dostawca dokłada wszelkich starań, aby wszelkie spory rozstrzygać polubownie. Wszelkie ewentualne spory wynikające z tego stosunku umownego strony będą rozstrzygały polubownie, jeżeli nie będzie to możliwe, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.


Życzymy wielu wspaniałych zakupów!

Zespół Malaya